Pejlemærker for pædagogisk kvalitet

Bjørn øver sig i at kopiere mundbevægelser. 

I BUF er der blevet udarbejdet seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet, som skal sikre kvaliteten, og en fælles retning i hverdagen i alle kommunes daginstitutioner. I Guldregn har vi snakket om hvad de seks pejlemærker betyder for os, og hvordan vi sikrer, at de bliver en integreret del af hverdagen i Guldregn.  

  • Sociale relationer

For alle børn i Guldregn arbejdes der bevidst og struktureret på, at give det enkelte barn muligheden for, at danne en relation, i første omgang med den primære voksne. Dette gøres bl.a. ved, at barnet i løbet af dagen, i videst muligt omfang, er sammen med få forskellige voksne. At vi hele tiden sørger for, at barnet bliver gjort opmærksom på, at vi er der, og vi italesætter hvad barnet er i gang med, hvad enten det er aktiv deltagelse, eller mere passivt (puslesituationer, spisning m.m.). Vi søger, at være støttende i barnets udvikling og læring af turtagning, fælles opmærksom osv. 

  • Inklusion og fællesskab

Vi sammensætter børnene i stuegrupper, således at gruppen i videst muligt omfang har glæde af samme pædagogiske indsats. Ligeledes prøver vi, når det er muligt, at lave grupper/aktiviteter på tværs af stuegrupperne. For mange af vores børn er det i perioder rigeligt, at skulle have fællesskab/samspil med sin primære voksne. Nogle børns sociale fællesskaber består i en gyngetur sammen, hvor de "bare" kan mærke hinanden. De store og bedst fungerende af vores børn kan med 1-1 støtte, have glæde af at færdes i nærmiljøet, f.eks. være på en offentlig legeplads, køre i offentlig transport o.a. 

  • Sprogindsatsen

For alle vores børn er kommunikation en af de fokuspunkter, der har højeste prioritet. Da det, at kommunikere og have samspil med andre, er grundlæggende for al anden udvikling. Vi arbejder med totalt kommunikation og inddrager de metoder, som vi vurderer det enkelte barn aktuelt har glæde af, som f.eks., TTT, taktil, sang, billedmateriale osv. 

  • Forældresamarbejde

Forældrene er, til hver en tid, vores vigtigste samarbejdspartnere. Mange af vores børn bliver kørt med busselskab mellem hjem og børnehave. Derfor skriver vi dagligt i barnets kontaktbog, hvilket hovedparten af vores forældre også gør. KbhBarn vil begynde, at blive integreret i højere grad til den daglige kommunikation. 

Inden barnet starter i Guldregn tager kontaktpædagog og kontaktfysioterapeuten på hjemmebesøg, hvor forældrene kan fortælle om barnet og familiens forventninger til børnehaven, og vi kan fortælle om vores tilbud. Når barnet går i børnehaven inviterer vi til 1-2 årlige besøgsdage, hvor forældrene er med om formiddagen og ser hvad barnet laver i løbet af en børnehavedag. Besøgsdagen afsluttes med et møde, hvor forældrene bl.a. kan fortælle, hvilke udviklingsområder de vægter højest. 

Vi ser det som en vigtigt opgave, at give vejledning til forældrene om hvordan de bedst muligt kan støtte og give barnet udviklingsmuligheder. Og vi søger , at guide forældrene i hvilke hjælpemidler, som kunne være relevant for barnet. 

Derudover holder vi årligt et statusmøde på barnet, hvor der på forhånd ligger en statusbeskrivelse fra de involverede behandlere. Derover taler vi jævnligt i telefon med de forældre, som vi ikke ser dagligt. 

  • Sammenhæng

Når barnet skal starte i skole, bliver der afholdt et overdragelsesmøde. Dette gør vi for, at sikre, at noget af det materiale (billeder, statusrapporter, video), der er lavet til det konkrete barn, kan følge barnet, som støtte i skoleopstarten. Dette er kun hvis forældrene ønsker det. 

Det samme gør sig gældene hvis vi modtager/aflevere børn fra andre institutioner. Når vi ved hvilken skole barnet skal starte på, tager vi på skolebesøg med de børn, der kan have glæde af det. Vi har også besøgt vores "gamle" børn på skolen, når de har gået der et par måneder. 

  • Refleksioner og metodik 

Vi er igang med at få implementeret en kontinuerlig brug af DPU, og vil senere konkludere på om det giver mening at bruge på alle vores børn. Vi laver også sensory profile på vores børn, hvor det skønnes relevant. Da vores børnegruppe spænder vidt kan det være svært at finde metoder, der passer til alle børn. Og metoderne bliver derfor tilpasset det enkelte barns behov. Der bliver ligeledes udarbejdet en årlig status rapport på alle børnene. 

I dagligdagen arbejder vi både i stueteams og i tværfaglige teams. I disse teams diskuterer vi jævnligt vores praksis, så vi hele tiden kan justere og tilrettelægge indsatsen efter barnets nærmeste aktuelle behov og nærmeste udviklingszone.